Uthyrning av ert fritidsboende

Skall vi samarbeta?

Vi på Åre Travel erbjuder dig som äger ett boende kring Åre Torg att hyra ut via oss om ert boende uppfyller vissa krav. Fördelen att anlita oss är att vi är relativt små, har mycket gott rykte och en köpstark målgrupp, vilket medger en god chans till ett överskott i kassan vid uthyrning.

Det finns tre sätt att hantera uthyrningen på. Du som redan har ett avtal med oss som följer ”uthyrning i annans namn” det vill säga att vi förmedlar ert boende, och ni står som värd gentemot hyresgästkan, kan fortsätta med detta avtal.

Nya kontrakt som skrivs efter 15 maj 2021 följer reglerna fär uthyrning  ”i eget namn” där vi är avtalspart med gäst.
Vi kan även i vissa fall långtidshyra ert objekt och betala en fastställd hyra varje månad till er, oavsett om vi lyckas hyra ut boendet eller inte.

  Förmedling i eget namn

  Förmedling i eget namn innebär att du som uthyrare anses hyra ut ditt boende till Åre Travel mot en omsättningsbaserad hyra och att Åre Travel i sitt eget namn vidareförmedlar boendet till gäst. När en gäst bokar logi uppstår alltså dels en affär mellan dig och Åre Travel och dels en affär mellan Åre Travel och gästen.

  Åre Travels bruttointäkt blir den hyra gäst betalar för boendet och din beskattningsbara bruttointäkt blir den hyra Åre Travel betalar till dig. 

  Genom Åre Travels bokningssystem kan du följa bokningsläget för just ditt boende. Gästservice, avsyn och städ tillhandahålles av servicebolaget Mood Managers som Åre Travel anlitar.

  Du fakturerar Åre Travel för hyran om du anses bedriva momspliktig verksamhet, alternativt upprättas en s.k. självfaktura från oss.

  UTRÄKNING

  Hyra
  – 12% moms (redovisad av Åre Travel)
  – kostnad till ev. extern kanal (3-15%), kostnad för avsyn och städning, kostnad för kortinlösen (2% av hyresbeloppet i schablonkostnad)
  – Påslag 30 % av bruttohyra (ingen moms)
  = Utbetalning till Uthyrare 

  Hyra lokal på lång tid

  Förmedling i eget namn på lång tid innebär att du som uthyrare anses hyra ut ditt boende till Åre Travel mot en stadig hyra likt en lokal och att Åre Travel i sitt eget namn vidareförmedlar boendet till korttidsboende gäst. Vi fastslår en hyra som du som ägare erhåller varje månad oavsett om vi som förmedlare har lyckats hyra ut boendet eller inte. Om du själv vill nyttja ditt boende, hyr du det av Åre Travel och betalar en rabatterad hyra. Detta är ett bra alternativ för dig som vill hyra ut ditt boende mer än 112 dagar utan att räknas som näringsidkare. Vi tar endast emot begränsat antal objekt där denna form av avtal skrivs.

  UTRÄKNING
  Överenskommen Månadshyra faktureras Åre Travel från uthyraren varje månad.

  Avtal för denna typ av av överenskommelse tecknas enskilt.

  Uthyrarens uppgifter

  Åre Travel Designer AB
  Stationsvägen 18
  837 52 Åre
  Organisationsnummer: 559154-4068
  Mail: booking@aretravel.se
  Telefon: 064788480

  ”Avtal” Betyder det här avtalet
  ”Objekt” Betyder lägenhet eller stuga alt. fastighet med lägenheter
  ”Förmedlare”Betyder Åre Travel Designer AB 559154-4068
  ”Uthyrare” Betyder den som äger eller besitter objektet
  ”Gäst” Betyder den Gäst som korttidshyr Objektet

  FÖRMEDLINGSAVTAL – I EGET NAMN

  Vem ansvarar för vad
  Förmedlaren anlitas av uthyraren för att anskaffa korttidsboende gäster till uthyrarens objekt. Förmedlaren är ansvarig hyresvärd gentemot gäst, och den som ska tillhandahålla objektet i utlovat skick, vid rätt tidpunkt, för avtalad ersättning och avtalad period. Uthyraren bestämmer när och hur ofta objektet skall hyras ut och bestämmer ev. lägsta pris. Förmedlaren tar inte över uthyrarens ansvar för objektet ej heller ansvar för gäster i och med detta avtal. När en gäst bokar uthyrarens objekt uppstår en affärshändelse både mellan uthyrare och förmedlare och mellan gäst och förmedlare.

  Förmedlarens uppdrag
  Förmedlaren tar betalt av gäst och tillhandahåller gästrelaterad service. 
  Försäljning sker via direktförsäljning, annonsering på förmedlarens webbplats och i olika kanaler anslutna till förmedlaren. Förmedlaren skapar objektbeskrivning i text och bild och uppdaterar dessa annonser på hemsida och i olika kanaler. Förmedlaren medverkar på olika marknads- och försäljningsaktiviteter, tillhandahåller bokningssystem för prissättning / Yield Management och uppdatering av säsongsanpassade restriktioner. Förmedlaren bevakar uthyrarens intressen via medverkan i Åre Destination och dess grupp för boendeanläggningar, ex. chans att påverka de aktörer som står bakom arrangemang som lockar unga festande gäster och påverka olika transportföretag som flyg, tåg, taxi och buss etc. Förmedlaren sköter fakturering, kundreskontra, betalningsbevakning och hyresavräkning samt håller kontakt med uthyrare. Gästrelaterad service som möjliggör uthyrningen så som som kundkontakt, avsyn, avresestäd, jourberedskap etc. tillhandahålles av förmedlaren eller servicebolaget Mood Managers.

  Förmedlarens ersättning
  För detta arbete lägger förmedlaren på ett omsättningsbaserat påslag om 30% av faktiskt betald hyra. Innan utbetalning dras försäljningskostnader som kortinlösen, ev. avgift till extern kanal samt kostnader för förbrukningsmaterial, avsyn och avresestädning av och överskottet blir uthyrarens bruttohyra. Uthyraren får inte någon ersättning för de perioder förmedlaren inte lyckats anskaffa gäster till objektet. Förmedlaren förbehålls rätten att under avtalsperioden justera avtalat påslag för den händelse särskilda skatter eller avgifter utöver de som råder vid avtalets upprättande skulle komma att påföras.

  UTRÄKNING
  Bruttohyra det gäst betalat för att bo i objektet
  – 12% moms (redovisas av Åre Travel)
  – ev. kostnad till extern kanal (3-15%)
  driftkostnader som förbrukningsmaterial. avsyn och städning
  – kostnad för kortinlösen 2% av hyresbeloppet i schablonkostnad
  – Påslag 30 % av bruttohyra
  = Utbetalning till Uthyrare

  Fakturering

  Ersättningen till uthyrare skall faktureras till förmedlaren om uthyraren anses bedriva momspliktig verksamhet eller då det är möjligt. I annat fall skall en s.k. självfakturering upprättas, vilket innebär att det är förmedlaren utfärdar fakturan i uthyrarens ställe och att uthyraren godkänner fakturan innan den skickas. Det är då uthyraren som ansvarar för att innehållet i fakturan är korrekt och att fakturan innehåller uppgiften ”självfakturering”.

  Övrigt 
  Rondering, vaktmästerisysslor, storstäd, städ efter ägare etc. ingår inte men kan beställas av vårt dotterbolag Mood Managers.

   

  Bostadsrättsförening
  Om objektet ligger i en bostadsrättsförening är uthyraren ansvarig för att följa de bestämmelser som är uppsatta om uthyrning i stadgar. Sker förändringar i BRF:s regelverk som påverkar uthyrningen efter tecknat avtal, kan ett nytt avtal behöva tecknas. Redan lagda bokningar ligger då kvar enligt tidigare avtal, alt. reallokeras gäst till annat boende i förmedlarens register och mellanskillnad bekostas av uthyraren.

  Avtalstid och eget nyttjande
  Avtalet gäller under ett år från undertecknande och löper med tolv månaders förlängning, om inget annat avtalats. Objektet är bokningsbart löpande 1 år i förväg. Uthyraren har rätt att spärra objektets tillgänglighet obegränsat för eget nyttjande, såvida boendet är ledigt. Minst två av högsäsongsveckorna Nyår, v.8, v.9 och påsklov och minst 10 veckor skall vara tillgängliga varje år för uthyrning för att förmedlaren skall ingå avtal. Uppsägningstiden är två månader. Befintliga bokningar efter avtalsperiodens slut ligger kvar och hanteras på samma villkor som under avtalsperioden. Uthyraren får inte hyra ut objektet via tredje part under avtalsperioden. Skulle avtalet sägas upp från endera parternas sida försöker förmedlaren att omboka de gäster som har framtida bokningar, men om det inte är möjligt kvarstår redan gjorda bokningar.

  Kompensation till gäst
  Om gäst kräver nedsättning till följd av fel eller brist i objektet, försumlighet från uthyrarens sida eller störande gäster som hyr ut via andra bolag än via förmedlaren, kan uthyraren behöva ersätta gäst vilket hanteras av förmedlaren. För fel som påtalas uthyraren men inte avhjälps, äger förmedlaren rätt att omboka gäst till annat objekt, reducera hyresintäkten alternativt säga upp förmedlingsavtalet med omedelbar verkan.

  Försäkring, skada, stöld
  Gäst mottager vid bokning förmedlarens standardiserade bokningsvillkor och mallar som hjälper att upprätthålla ordning och reda, men ingen garanti kan ges av förmedlaren att gäst sköter sig. Vid städning mellan gäst skall avsyn ske för att om möjligt upptäcka uppkommen skada, men det är ändå ofta svårt att veta vilken gäst som är ansvarig. Skada som kan påvisas är orsakad av gäst bekostas om möjligt av gästen och justering ombesörjs om möjligt av förmedlaren.

  Förmedlaren innehar ansvarsförsäkring som gäller för skada åsamkad av egen personal eller om förmedlaren ansetts vara vårdslös. 

  Uthyraren rekommenderas ha objektet väl försäkrat enligt god standard med sedvanliga villkor, vilket också innebär att försäkringen ska gälla för uthyrning. Förmedlaren tar inte ansvar för eller innehar någon försäkring som täcker för stöld eller annan skada på uthyrningsobjekt som åsamkats av boende gäst. För skador följer ansvarsfördelningen försäkringsbolagens bedömning av skadan.

  Normalt nyttjande av Objektet för korttidsuthyrning medför förslitning som står i relation till beläggning i form av fläckar, repor, hack, märken, trasigt porslin osv. Användande av elektrisk apparatur eller VVS- installationer kan medföra att de går sönder. Detta rekommenderar förmedlaren att det inte kan belasta gäst såvida den inte varit vårdslös. Uthyraren är ansvarig för att åtgärda fel som räknas som normalt slitage, enligt eget önskemål. 

  Uthyraren bekostar och ansvarar för att brandskyddsutrustning uppfyller kraven enligt lag om skydd mot olyckor. LOU 2003:778. Grundkraven är följande: Brandskyddsinformation väl synlig i anslutning till ytterdörr. En brandvarnare per 60 m2 lgh yta/ våning. En brandsläckare rekommenderas (9 kg skum eller 6 kg pulver).

  Överlåtelse av avtal
  Tillträdande ägare ska förbinda sig att följa avtalet under innevarande period. Vid överlåtelse objektet ska förmedlaren snarast noteras skriftligen och förbehåll enligt ovan göras för detta avtalsvillkor. För det fall förbehåll för detta avtal inte görs ska uthyraren utge full ersättning till förmedlaren för eventuella merkostnader, uteblivna intäkter och ersättning-skadestånd som måste utges till inbokade gäster till följd av att denne inte kan nyttja bokad vecka.

  Force Majeure
  Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelser enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, naturkatastrofer, avbrott i vatten- och eltillförsel och därmed jämställda omständigheter. Part som önskar befrielse enligt första stycket ovan ska utan dröjsmål meddela den andra parten därom.

  Undertecknade 
  Ansvarig uthyrare är den som elektroniskt undertecknar detta avtal och avtalet är bindande från den dag då det signeras av alla parter.

  FAQ frågor från Uthyrare/ Ägare

  KOSTNAD FÖR STÄD

  ”Jag tycker det är konstigt att kostnaden för städning inte läggs på kunden”

  Det blir exakt samma ekvation om kostnaden för städning dras av från logipriset dvs. ingår i gästens bokning eller om den debiteras senare, antingen till uthyraren (vid uthyrning i annans namn) eller till förmedlingsbolaget (vid uthyrning i eget namn). När städ inte ingår, är gäst generellt mer aktsam om boendet och gör fint efter sig vilket minskar slitage.

  SKADA

  ”Varför kan inte förmedlaren ansvara för skador som orsakas av gäster?”

  Angående ansvarsfrågan så sker avsynsstäd mellan varje gäst. Det är i detta avsynsstäd som (förhoppningsvis) en skada upptäcks, och kan knytas till en särskild gäst varpå gästservice hanterar att debitera gäst för skada.Vet man inte vem som orsakat skada är det svårare, eller om skadan är omfattande. Om en större skada sker, ex. att en gäst orsakar en översvämning i en bostadsrätt, kopplas ägarens, bostadsrättsförsäkringens och gästens försäkring in. Förmedlarens försäkring är i det fallet helt bortkopplat. Försäkringsbolagen gör upp om vilket bolag som bekostar vad, och vem som bär ansvaret. Det finns inget försäkringsbolag som medger att förmedlaren tar över ansvaret för en skada som sker i någon annans privatägda bostad som hyrs på kort tid eller för inventarier som är inköpta av annan och/eller för en skada som orsakats av annan. Skada kan endast täckas om förmedlaren bedöms varit vårdslös och vållat skada, skulle kunna vara att vi medvetet hyrt ut ert boende till minderåriga utan ert tillstånd.

  Vi håller på att teckna ett gruppavtal med https://www.omocom.insurance/utrymmen där man som Uthyrare kan teckna den typ av försäkring som är skräddarsydd för skador vid uthyrning.

  Skattefrågor

  Skickar ni uppgifter till skatteverket?

  Vi skickar inga uppgifter till Skattemyndigheten med automatik, det görs endast på begäran. Du som hyr ut ditt boende via Åre Travel beskattar din uthyrning enligt skattemyndigheternas  regler, sök på korttidsuthyrning på skatteverket.se Om du som uthyrare ska redovisa utgående moms vid din uthyrning till Åre Travel eller ej beror på om du anses bedriva momspliktig ”rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet”. Bedömningen av om en enskild person/företag bedriver momspliktig verksamhet måste göras utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. Åre Travel kan tyvärr inte hjälpa till med denna bedömning utan hänvisar till Skatteverket eller till privata skattekonsulter.

  Har du en fråga om uthyrning är du välkommen att ställa den på malin@aretravel.se